Hợp tác Tuyển dụng nhân sự số lượng lớn

Hợp tác Tuyển dụng cao cấp ( Headhunter)

Hợp tác trong tư vấn xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá nhà máy