12 NGUYÊN TẮC CỦA WRAP

( Nguồn wrapcompliance )

Nguyên Tắc WRAP dựa trên việc chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế chung, và các qui định nơi làm việc, luật lệ của quốc gia sở tại về môi trường làm việc, và bao gồm tinh thần hay ngôn ngữ của các công ước liên quan của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO). Nguyên tắc bao gồm quản lý nhân sự, an toàn sức khỏe, môi trường, và tuân thủ luật pháp về xuất nhập khẩu, hải quan và tiêu chuẩn an ninh.

 

Mục đích của Chương Trình Chứng Nhận WRAP là sự giám sát độc lập và chứng nhận tuân thủ với các tiêu chuẩn trên, đảm bảo rằng các sản phẩm may được sản xuất dưới sự tuân thủ theo luật pháp, các điều kiện về con người và đạo đức. Nhà máy tham gia chương trình trên tinh thần tự nguyện cam kết để đảm bảo rằng việc sản xuất kinh doanh của họ sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn trên, và sẽ cam kết hơn nửa về trách nhiệm của họ với mong muốn rằng các nhà thầu, nhà cung cấp của họ cũng sẽ tuân thủ với các tiêu chuẩn trên.

 

1. Tuân thủ Luật pháp và các quy định có liên quan đến nơi làm việc.

Nhà máy sẽ phải sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định trong tất cả các địa điểm mà họ tiến hành kinh doanh.
 
Tất cả nhà máy sẽ tuân thủ toàn bộ với các yêu cầu của pháp luật và qui định trong ngành công nghiệp của họ theo qui định của luật địa phương và luật quốc gia tại nơi hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với các qui định quốc tế. Qui định bao gồm toàn bộ luật về lao động, cũng như luật về hoạt động kinh doanh nói chung, bao gồm qui định và tiêu chuẩn đạo đức chống tham nhũng, minh bạch, và luật về bảo vệ môi trường
 

2. Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức

Nhà máy sẽ không sử dụng lao động không tự nguyện, bị ép buộc hoặc nạn nhân của việc buôn bán lao động.
Nhà máy sẽ duy trì việc làm trên cơ sở tự nguyện. Nhà máy sẽ không sử dụng bất kỳ lao động bị ép buộc, tù tội, gán nợ hay là nạn nhân của việc buôn bán lao động. Bao gồm cả việc đảm bảo công nhân được tuyển dụng theo hợp đồng lao động tuân thủ với tất cả qui định pháp luật và không áp đặt bất kỳ hình thức ép buộc nào (bao gồm việc phạt tiền hay giử giấy tờ cư trú khi công nhân thôi việc hay ngăn cấm việc tự nguyện chấm dứt làm việc của người lao động). Thêm vào đó, khi tuyển dụng công nhân thông qua các trung gian tuyển lao động, nhà máy sẽ đảm bảo hộ chiếu của công nhân không bị thu giử, tấtt cả hợp đồng được lập bằng ngôn ngữ mẹ đẻ công nhân, và chi phí tuyển dụng không chi trả bởi công nhân.
 

3. Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em

Nhà máy sẽ không thuê bất cứ nhân viên ở độ tuổi dưới 14 hoặc dưới độ tuổi tối thiểu được qui định bởi pháp luật về lao động của nước sở tại có độ tuổi lao động lớn hơn, hay bất kỳ việc tuyển dụng nhân viên không cản trở việc phổ cập giáo dục bắt buộc của họ.
Nhà máy sẽ đảm bảo họ không thuê bất kỳ hình thức lao động trẻ em, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình thức công nhận của quốc tế về lao động trẻ em. Nhà máy có thể không thuê bất kỳ cá nhân nào ở độ tuổi trẻ hơn luật qui định và không nhỏ hơn 14 tuổi, mặc dù đươc luật pháp cho phép. Thêm vào đó, nhà máy phải tuân thủ qui định pháp luật về việc phổ cập giáo dục. Hơn nửa, nếu qui định pháp luật cho phép, nhà máy có thể tuyển lao động trẻ tuổi (những người có độ tuổi trong khoảng trên tuổi lao động tối thiểu và dưới 18 tuổi), nhà máy sẽ phải tuân thủ với các qui định về loại hình công việc và khối lượng công việc của các lao động trẻ tuổi, cũng như cũng như các qui định khác của luật, bao gồm đảm bảo công nhân trẻ tuổi không làm công việc nguy hiểm (vd: hóa chất, vận hành máy móc nặng)
 

4. Nghiêm cấm ngược đãi và quấy rối và lạm dụng lao động

Nhà máy phải đảm bảo môi trường làm việc không diễn ra sự quấy rối, lạm dụng từ các cấp quản lý hay đồng nghiệp hay bất cứ hình phạt thể xác nào dưới mọi hình thức.
Nhà máy sẽ đảm bảo nơi làm việc tôn trọng quyền và phẩm giá của công nhân. Điều này bao gồm việc đảm bảo không có hành động nhục hình hay cưỡng bức được sử dụng. Nhà máy sẽ không tham gia hay dung túng cho việc quấy rối tình dục, không đứng đắn hay hăm dọa, lạm dụng âm điệu hay lời nói hay bất kỳ hình thức tiếp xúc cơ thể hay lời nói, như bắt nạt. Đặt biệt, nhà máy đảm bảo việc huấn luyện cho tất cả các cấp – bao gồm quản lý, tổ trưởng và công nhân – để đảm bảo môi trường làm việc không diễn ra sự quấy rối, lạm dụng
 

5. Lương và Phúc Lợi

Nhà máy phải chi trả lương ít nhất là bằng mức lương tối thiểu do luật nước sở tại quy định, bao gồm lương, trợ cấp và phúc lợi xã hội bắt buộc.
Nhà máy sẽ đảm bảo chi trả đúng cho nhân viên của họ về công việc của họ làm, bằng cách cung cấp đúng thời hạn trả lương và phúc lợi theo qui định của luật địa phương và luật quốc gia sở tại. Bao gồm tỷ lệ trả cho giờ làm việc tăng ca hay làm việc vào ngày lễ, cũng như các khoản phúc lợi, bao gồm bảo hiểm xã hội như luật yêu cầu.
 

6.Giờ làm việc

Giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá số giờ luật pháp qui định của nước sở tại. Nhà máy phải cung cấp ít nhất là 01 ngày nghỉ trong chu kỳ 07 ngày làm việc liên tục, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt trong tình huống kinh doanh khẩn cấp
Nhà máy được yêu cầu tuân thủ theo luật lao động về qui định số giờ làm việc bình thường cũng như số giờ làm tăng ca. Tham gia dài han chương trình chứng nhận WRAP là phải đáp ứng theo yêu cầu về giới hạn số giờ làm việc được qui định bởi luật pháp. WRAP nhận thức rằng vấn đề này là thách thức lớn, đặt biệt khi đem vào thực thi tại từng hoạt động địa phương và trong ngành công nghiệp. Nhằm thực tế hóa, WRAP sẽ cho phép việc tuân thủ qui định về giờ làm việc sẽ được tiến hành từng bước, để làm như thế nhà máy sẽ phải đáp ứng các yêu cầu sau: hoàn toàn minh bạch về giờ làm việc thực tế của mình; đảm bảo rằng giờ làm việc đó dựa trên tinh thần tình nguyện, trong điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe; chi trả tiền lương đầy đủ theo WRAP nguyên tắc 5; và có các bước để cải thiện vấn đề giờ làm việc để phù hợp với luật qui định trong lần đánh giá kế tiếp.
 

7. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử

Nhà máy phải tuân thủ việc tuyển dụng, trả lương, thăng chức và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động dựa trên năng lực làm việc, không được dựa trên các nguyên nhân về đặc điểm cá nhân hay niềm tin tôn giáo/tín ngưỡng.
Nhà máy đảm bảo rằng tất cả điều khoản và điều kiện tuyển dụng dựa trên khả năng làm việc của cá nhân, và không dựa trên tính trạng cá nhân hay tôn giáo của cá nhân. Nhà máy sẽ đảm bảo rằng bất kỳ quyết định lien quan đến thuê mướn, sa thải, bổ nhiệm công việc, chi trả hay thăng tiến – không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, khuynh hướng tình dục, ton giáo, khuyết tật, hay các yếu tố tương tự (thai sản, khuynh hướng chính trị hay liên kết, tình trạng xã hội, v.v…)
 

8. An toàn lao động

Nhà máy phải cung cấp cho công nhân một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo bảo vệ sức khoẻ. Trong trường hợp nếu cung cấp ký túc xá, nhà máy phải đảm bảo ký túc xá an toàn và bảo vệ sức khoẻ.
Nhà máy sẽ cung cấp một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, đảm bảo bảo vệ sức khoẻ va năng suất cho người lao động. Nhà máy sẽ ưu tiên sức khỏe và an toàn lao động trên hết, và chủ động nhận biết và giải quyết bất kỳ vấn đề an toàn nào có thể xảy ra. Điều này sẽ bao gồm một loạt các yêu cầu, như là đảm bảo, một trong các thứ đó, cung cấp nước uống sạch (miễn phí), sẵn sàng hỗ trợ y tế, lối thoát hiểm và trang thiết bi an toàn, ánh sáng đầy đủ và nơi làm việc thoải mái, nhà vệ sinh sạch. Hơn thế nửa, nhà máy sẽ huấn luyện đầy đủ cho toàn bộ công nhân về an toàn lao động.
 

9. Tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể

Nhà máy phải thừa nhận và tôn trọng các quyền hợp pháp của công nhân có liên quan đến tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể.
Nhà máy tôn trọng quyền tự do của từng công nhân khi họ lựa chọn tham gia hay không tham gia công đoàn. Nhà máy không thể phân biệt đối xử công nhân dựa vào việc họ tham gia hay không tham gia công đoàn. Cả nhà máy và công nhân phải đảm bảo rằng họ thực hiện đúng yêu cầu của luật pháp về công đoàn. Nhà máy sẽ đảm bảo có phương thức hiệu quả để công nhân phản ánh các vấn đề của họ.
 

10. Môi trường

Nhà máy phải tuân thủ các điều luật /quy định về môi trường và các tiêu chuẩn áp dụng cho lãnh vực nhà máy kinh doanh tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.
Nhà máy sẽ đảm bảo tuân thủ với tất cả luật qui định về môi trường, và sẽ cho thấy cam kết về bảo vệ môi trường bang cách áp dụng các hành động bảo vệ môi trường của mình. Đặt biệt, nhà máy sẽ đảm bảo quản lý chất thải, bao gồm quản lý sự thải ra của chất thải rắn, chất thải lỏng, khí thải – đảm bảo rằng các chất thải trên đươc thải ra môi trường bên ngoài an toàn và đúng theo luật pháp qui định.
 

11. Tuân thủ luật hải quan

Nhà máy tuân thủ việc áp dụng pháp luật hải quan, và đặc biệt, sẽ thiết lập và duy trì các chương trình tuân thủ pháp luật hải quan liên quan đến vận chuyển/chuyển tải bất hợp pháp của sản phẩm hoàn thiện.
Nhà máy sẽ đảm bảo tất cả hàng hóa được đánh dấu hay dán nhãn chính xác tuân thủ theo tất cả qui định luật pháp. Thêm vào đó, nhà máy sẽ lưu giử hồ sơ cho tất cả nguyên vat liệu và đơn đặt hàng, cung như là bảo quản hồ sơ sản xuất.
 

12. An ninh

Nhà máy phải duy trì các quy định an toàn để ngăn chặn sự đưa/chuyển giao những chuyến hàng không được kê khai rõ ràng ra nước ngoài (như thuốc gây nghiện, các chất sinh/hoá độc hại, chất nổ, và/hay là hàng lậu khác)
Nhà máy sẽ đảm bảo có đầy đủ cách thức kiểm soát ngăn ngừa hàng hóa không hợp pháp. Trong vấn đề này, WRAP nhìn nhận tiêu chuẩn C-TPAT Hướng Dẫn cho Nhà Sản Xuất Nước Ngoài cùa Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) Mỹ như là chương trình tốt nhất, và đã sử dụng những hướng dẫn trên vào nguyên tắc này.

Liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *